Artikel 1. Begrippen

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van
Klik ICT, hierna: “Klik ICT”, gevestigd te Joure en ingeschreven in het
handelsregister te Leeuwarden, onder nummer 01164115.
Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en
diensten van Klik ICT wordt gesloten.
Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Klik ICT en de Afnemer met betrekking tot de
dienst(en) die Klik ICT levert aan de afnemer.
Diensten: De diensten waarvan levering met de afnemer is overeengekomen in de overeenkomst.
Programmatuur: De programmatuur die door Klik ICT aan de afnemer wordt verstrekt of
anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Klik ICT.
Wachtwoord: Een door Klik ICT aan de afnemer toegekende combinatie van cijfers en/of letters
waarmee de afnemer in combinatie met de gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van
Klik ICT.
Gebruikersnaam: De door Klik ICT aan de afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit
een combinatie van letters, waarmee de afnemer in combinatie met het wachtwoord toegang heeft
tot de diensten van Klik ICT.
IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het internet gebruikt worden
voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.
Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet
gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de afnemer,
binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een
land, gebied, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2. Algemeen/ toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Klik ICT en elke
rechtsbetrekking tussen Klik ICT en de afnemer.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
2.3 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden
slechts indien en voor zover zij in overleg met Klik ICT schriftelijk tot stand zijn gekomen en
door Klik ICT als zodanig zijn aanvaard.
2.4 Door de afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze Algemene
Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die
overeenkomst noodzakelijk is.
2.6 Klik ICT is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in veertien dagen na
bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel
een mededeling op de webpagina’s van Klik ICT. Indien de afnemer wijzigingen van de Algemene
Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum
waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt
de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
Artikel 3. Aanbiedingen en het recht tot stand komen van een
Overeenkomst
3.1 Alle door Klik ICT gedane offertes zijn vrijblijvend. Klik ICT heeft het recht uitgebrachte
offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een
geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte.
De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de afnemer
Klik ICT heeft bereikt op de wijze als in Artikel 3 lid 4 aangegeven. Een acceptatie brengt met
zich mee dat de afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige
bescheiden.

3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een
domeinnaam, een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Klik ICT aan
de afnemer levert kan Klik ICT haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
3.4 Aanvaarding door de afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op
iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per
aangetekende post aan Klik ICT te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende post
geschiedt, geeft Klik ICT geen garantie voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien dit
uitdrukkelijk door Klik ICT wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld
per email of fax geschieden.
3.5 Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke
hoedanigheid van welke aard dan ook, door de afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van
Artikel 3 lid 2 de overeenkomst eerst tot stand indien Klik ICT aan de afnemer heeft bericht met
deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden
tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de
tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
3.6 Voor zover de afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging
van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst
met Klik ICT aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling
namens de afnemer aan te tonen.
3.7 Bij het bestellen van de dienst dient de afnemer alle door Klik ICT gevraagde informatie te
verstrekken en de door Klik ICT voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de
afnemer onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt
is Klik ICT gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.
3.8 Bestaande afnemers van Klik ICT kunnen de mogelijkheid worden geboden een nieuwe
domeinnaam en/of IP adres aan te vragen door middel van elektronische voorzieningen. De
aanvraag wordt dan door Klik ICT (per e-mail) bevestigd.
3.9 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Klik ICT daartoe alle documentatie danwel
informatie te verstrekken danwel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de registratie
van een domeinnaam, bij gebreke waarvan Klik ICT het recht heeft de toegekende
domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken danwel de registratie procedure te staken
en de overeenkomst met de afnemer te beëindigen. Afnemer machtigt Klik ICT reeds nu voor
alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat
Klik ICT verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van
benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te
allen tijde bij de afnemer.
3.10 Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde
domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende
domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij
gebreke waarvan Klik ICT het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van afnemer
ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.
3.11 Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht Klik ICT niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.12 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.13 Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst van
Klik ICT binnen een periode van maximaal dertig dagen, ingaande de dag van het sluiten van de
overeenkomst met betrekking tot die dienst. Deze bepaling is niet van toepassing bij verlenging
van een Overeenkomst noch voor domeinnaamregistraties. Reeds vooruitbetaalde bedragen zullen
binnen 30 dagen worden geretourneerd. Domeinnaamregistraties en setupkosten komen niet in
aanmerking voor deze 30 dagen niet goed geld terug garantie.
Artikel 4. De Overeenkomst
4.1 Termijn
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12
maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging
voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of door Klik ICT
zoals omschreven in artikel 4 lid 2. De duur van een overeenkomst voor een domeinnaamregistratie
is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.2 Opzegging
Opzegging van een overeenkomst door de afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het
einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Klik ICT heeft het recht de overeenkomst
op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een
kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer kan uitsluitend
schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.
Indien de afnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen
gebruik maakt van de diensten, heeft Klik ICT het recht een aansluiting zonder nadere
kennisgeving direct af te sluiten. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de
reden, zal Klik ICT direct na beëindiging van de overeenkomst alle aan de afnemer verstrekte
identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen alsmede één maand na
beëindiging van de overeenkomst de door Klik ICT voor de afnemer geregistreerde
domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen.
4.3 Prijswijziging
Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt, zal
deze wijziging geen invloed hebben op de met de afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen
na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de afnemer, doch deze heeft
gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid
om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals omschreven in Artikel 4 lid 2. Reeds
verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende
voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.
4.4 Meerwerk/extra kosten
Indien Klik ICT ten behoeve van de afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke
hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of
indien er kosten ontstaan doordat de afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze
werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
4.5 Overschrijding dataverkeer
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid
dataverkeer (versturen van gegevens over het internet via de servers van Klik ICT van en naar
de website van de afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de overeenkomst.
4.6 Werkzaamheden door derden
Klik ICT heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als
dan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
Artikel 5. Prijs
5.1 Alle prijzen voor diensten van Klik ICT worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen
van de overeenkomst. Klik ICT brengt de afnemer de prijzen in rekening door middel van
facturen in euro’s.
5.2 Door de afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door Klik ICT verstrekte diensten en
zien derhalve niet op bijvoorbeeld door afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor
kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Klik ICT of transport
van informatie tussen het systeem van Klik ICT en de afnemer.
5.3 De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede
uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten en worden deze evenals
alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
5.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van
typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.5 Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de offerte of de overeenkomst zijn exclusief BTW en
andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
5.6 Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan € 350 EURO (drie-honderd-en-vijftig euro) kan
Klik ICT een voorschot ter hoogte van de helft van het factuurbedrag van de afnemer verlangen.
5.7 Met betrekking tot gratis diensten, behoudt Klik ICT zich het recht voor om in de toekomst te
allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de afnemer. Voor een
dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 30 (dertig) dagen. Vanaf het
moment genoemd in deze mededeling zal Klik ICT de betreffende tarieven in rekening brengen
en zal de afnemer betaling daarvan verschuldigd zijn.
Artikel 6. Levering/levertijd
6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de
afnemer zal Klik ICT zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld
in de overeenkomst.
6.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de afnemer bij aanvang van de
overeenkomst menen dat zijdens Klik ICT geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient
de afnemer Klik ICT schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven
alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan
Klik ICT zijn toe te rekenen, dan is de afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden
voor de betreffende diensten.
6.3 Klik ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn.
Een overschrijding verplicht Klik ICT niet tot een schadevergoeding, noch geeft zij de afnemer
het recht om de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klik ICT
de uitvoering van die onderdelen die tot een toekomstige fase behoren opschorten totdat de
afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.5 Naast de levering van hetgeen in Artikel 6 lid 1 is genoemd krijgt de afnemer de mogelijkheid
om voor ondersteuning gebruik te maken van de Klik ICT helpdesk, te bereiken via e-mail en de
website van Klik ICT. Deze service is in de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om
de helpdesk te bereiken.
6.6 Klik ICT is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde
twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer en aan een door Klik ICT verlangde
waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in Artikel 7 lid 6 niet wordt voldaan of indien het
(nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de afnemer niet aan de voorwaarden van de
overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.7 Klik ICT is eveneens gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande
waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:
6.7.1 de afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft
gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
6.7.2 Klik ICT aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde
diensten/programmatuur, al dan niet door de afnemer;
6.7.3 er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in Artikel 15 lid 1.
6.8 Klik ICT kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden aangesproken zolang zij niet
beschikt over alle door de afnemer te verstrekken data, gegevens, content, hard- en software en/of
andere materialen. Klik ICT is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Klik ICT is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige data,
gegevens, content, hard- en software en/of andere materialen.
6.9 De afnemer vrijwaart Klik ICT van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.
6.10 Klik ICT kan afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te
continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte
afspraken dan wel ingeval zich één van de onder Artikel 6 lid 6 en 7 genoemde situaties voordoet.
Artikel 7. Betaling
7.1 Facturen dienen door de afnemer te zijn voldaan binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde
datum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is
ontvangen door Klik ICT.
7.2 Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
7.3 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de afnemer zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Klik ICT geleden en te lijden
schade. Indien Klik ICT tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad
15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50,- EURO (vijftig euro) en
vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de afnemer. Wettelijke rente is
verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen tot het moment van voldoening van het volledige
factuurbedrag.
7.4 Betalingen dienen door de afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding,
korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de afnemer op verrekening met een vordering op
Klik ICT is uitgesloten.
7.5 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en
kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de
afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Klik ICT is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van
de afnemer. Klik ICT kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid – in de vorm van een
waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de afnemer
verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van Klik ICT daartoe, een dergelijke
zekerheid te verstrekken.
7.7 Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijft een eventueel op zijn verzoek
aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Klik ICT, ongeacht de rechten welke de afnemer
op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de afnemer geacht afstand te
hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende
kosten. Klik ICT draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het
verliezen door de afnemer van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de
domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
7.8 Klik ICT heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de afnemer ter
zake van de overeenkomst een verplichting jegens Klik ICT niet na komt dan wel in stijd handelt
met deze voorwaarden. Klik ICT zal de afnemer hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in
redelijkheid niet van Klik ICT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de
verschuldigde bedragen door de afnemer aan Klik ICT blijft ook tijdens de buitengebruikstelling
bestaan.
7.9 De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien de afnemer binnen een door Klik ICT
gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag van minimaal
€ 150,- EURO (één-honderd-en-vijftig euro) exclusief BTW per geval voor heraansluiting heeft
voldaan.
Artikel 8 Verplichtingen van Klik ICT
8.1 Aan de zijde van Klik ICT bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen
diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de afnemer te verlenen, met inachtneming van de
haar ten dienste staande technische middelen.
8.2 Klik ICT draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste
inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Klik ICT kan niet garanderen dat de telefoonlijn,
kabelverbinding en/of andere verbindingen met Klik ICT en/of het Internet optimaal gebruik en
toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Klik ICT van het gebruik en de levering van deze
verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
8.3 Klik ICT staat niet in voor geschiktheid van de diensten voor het doel dat de afnemer voor
ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Klik ICT kenbaar is gemaakt.
Artikel 9. Verplichtingen van de afnemer
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de afnemer zelf apparatuur, programmatuur en
hulpapparatuur aan te schaffen om Klik ICT in staat te stellen de diensten zoals
overeengekomen aan hem te verlenen.
9.2 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur,
hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de diensten operationeel te laten zijn. De afnemer
draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.
9.3 De afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op
de systemen van Klik ICT, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen
toebrengen aan de systemen van Klik ICT en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van
Klik ICT zouden kunnen hinderen.
9.4 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de afnemer ter beschikking
gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd
zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende
handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste
e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd
handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie,
seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het
zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de afnemer
enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp
van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
9.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van
de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van
die systemen of netwerken.
9.6 Voor schade aan Klik ICT of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de
afnemer aansprakelijk.
9.7 Klik ICT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de afnemer verstrekte toegang toten
gebruik van de diensten en systemen van Klik ICT buiten gebruik te stellen wanneer de
afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet,
niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de afnemer in dat geval verplicht de factuur
volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
9.8 Klik ICT is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan
door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de afnemer. De afnemer
vrijwaart Klik ICT tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.9 Het is de afnemer niet toegestaan zijn overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan
derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij
Klik ICT daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
9.10 Het is de afnemer niet toegestaan hem door Klik ICT ter beschikking gestelde
programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De
afnemer mag aan de programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen
wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Klik ICT.
9.11 Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de
afnemer. Het is de afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten
van Klik ICT gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
Artikel 10. Persoonsgegevens / telefoongesprekken
10.1 De afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te
verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Klik ICT aanlegt
in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de
geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
10.2 De afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het
databestand van Klik ICT zijn opgeslagen.
10.3 Klik ICT kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van
Klik ICT en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor
marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.
10.4 Klik ICT zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is
met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de afnemer haar daartoe toestemming heeft gegeven
of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien
deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien
het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Klik ICT op grond van een
dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast
te staan dat deze verplichting niet bestond, is Klik ICT niet aansprakelijk voor de daardoor bij de
afnemer ontstane schade.
10.5 Klik ICT behoudt zich het recht voor de telefoongesprekken tussen de afnemer en
Klik ICT geheel of gedeeltelijk op te nemen ter verificatie van opdrachten en transacties.
10.6 De afnemer heeft bij een geschil omtrent de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het
recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.
De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor
eerdergenoemde doeleinden.
Artikel 11. Programmatuur en Intellectuele eigendom
11.1 Aan de afnemer wordt voor de duur van de overeenkomst een niet exclusief en niet
overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de programmatuur en de daarbij
behorende gebruikersdocumentatie. De afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden
behorend bij de programmatuur en de documentatie.
11.2 De afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden
van de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk
is voor het normale eigen gebruik van de diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van
backup kopieën zal de afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand
laten.
11.3 De afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen
in of het verwijderen van (delen van) programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of
andere aanduidingen.
11.4 Het is de afnemer niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbij
behorende documentatie te laten maken.
11.5 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag de afnemer door Klik ICT geleverde of ter
beschikking gestelde programmatuur, website-ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten
behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is
onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en aan de
licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Klik ICT vervaardigde programmatuur.
Indien en voorzover Klik ICT programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen,
ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan de afnemer ter
beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen
beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met
terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De
afnemer aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.
11.6 Klik ICT heeft het recht de geleverde programmatuur te gebruiken voor haar eigen
marketing, reclame en promotie.
Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1 Indien is overeengekomen, dat Klik ICT voor de afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen
van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende
registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De
desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen.
Klik ICT vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een
aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Klik ICT, waarin vermeld wordt
dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor
registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de afnemer en de afnemer is volledig
verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De afnemer vrijwaart
Klik ICT tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam,
ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Klik ICT geen bemiddeling heeft verleend.
Artikel 13. Beheer van de diensten / systemen van Klik ICT
13.1 De diensten van Klik ICT worden, voor zover van toepassing, geleverd conform de
standaardinstellingen van Klik ICT zoals van tijd tot tijd gehanteerd. Deze standaardinstellingen
kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij Klik ICT welke op verzoek van de afnemer kosteloos
ter beschikking wordt gesteld. De standaardinstellingen kunnen te allen tijde door Klik ICT
worden aangepast.
13.2 Klik ICT is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het
benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die
systemen.
13.3 Klik ICT is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de diensten.
13.4 Klik ICT is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde dienst, mits
zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de dienst nadelig beïnvloeden.
Overigens geldt voor gratis diensten dat Klik ICT te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is
deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de diensten kunnen worden bekend gemaakt op
de website van Klik ICT in de betreffende dienstbeschrijvingen.
13.5 Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg
hebben op de werkwijze van onderneming van de afnemer en/of de functionaliteit van de dienst,
heeft de afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
13.6 Klik ICT is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer als gevolg van het onder de
voorgaande leden gestelde.
Artikel 14. Ontbinding
14.1 Klik ICT is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of
deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de afnemer na ingebrekestelling nalatig
blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, valse
of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de afnemer een
overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
14.2 Klik ICT heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de afnemer in staat van
faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige
surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter
afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt gesteld, de
schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
14.3 Klik ICT kan bij ontbinding van de overeenkomst de registratie van de domeinnaam van de
afnemer ongedaan maken. Terzake aanvaardt Klik ICT geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 15. Overmacht
15.1 In geval van overmacht kan de afnemer Klik ICT nimmer op haar verplichtingen
aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Klik ICT niet aan haar verplichtingen
kan voldoen vanwege het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of
product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, oorlog(sgevaar),
oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering
van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
15.2 Indien door overmacht Klik ICT langer dan één maand niet aan haar verplichtingen kan
voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de
inmiddels door Klik ICT gemaakte kosten door de afnemer.
Artikel 16. Limitering van Aansprakelijkheid
16.1 Behalve op de in Artikel 6 lid 2 genoemde restitutie kan de afnemer geen aanspraak maken op
enige vergoeding door Klik ICT van welke geleden schade dan ook, ontstaan door het uitblijven
van de levering van de diensten.
16.2 Klik ICT is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst
met de afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte dan wel gevolgschade
(zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige
vergoeding van dit soort schade gehouden. De afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het
gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
16.3 Klik ICTs aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door
een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten
hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid
voortvloeit.
16.4 Schade waarvoor Klik ICT op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan
worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan
daarvan schriftelijk aan Klik ICT te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld,
komt niet voor vergoeding in aanmerking. Behalve als de afnemer aannemelijk maakt dat hij de
schade niet eerder heeft kunnen melden.
16.5 De afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende
gebruikers/domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. Klik ICT is gerechtigd hierin
wijzigingen aan te brengen voor zover zij dat nodig acht in het belang van haar dienstverlening.
Klik ICT is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de afnemer op
haar systemen worden geplaatst.
16.6 Klik ICT is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die is veroorzaakt
door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Klik ICT.
16.7 De afnemer vrijwaart Klik ICT tegen alle aanspraken van derden betreffende schade die
derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van Klik ICT en/of het internet door de
afnemer.
16.8 De eventuele aansprakelijkheid van Klik ICT voor producten van derden, waaronder mede
begrepen hetgeen genoemd in Artikel 11 lid 5 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval
meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.
16.9 De afnemer dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur,
onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Klik ICT is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de
opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
Artikel 17. Verval van vorderingen
17.1 Alle rechtsvorderingen van de afnemer jegens Klik ICT, aanspraken op schadevergoeding
daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak
is ontstaan.
Artikel 18. Geschillen
18.1 Klik ICT spant zich in klachten omtrent de geleverde diensten zo goed mogelijk te
behandelen en tot verbetering van de diensten te komen. Klik ICT is niet gehouden ontvangen
klachten persoonlijk te beantwoorden.
18.2 Mocht de afnemer een klacht hebben over Klik ICT dan dient de afnemer deze klacht zo
spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan Klik ICT voor te leggen en Klik ICT in de gelegenheid te
stellen de klacht te verhelpen.
18.3 De afnemer is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Klik ICT in te stellen
onderzoek naar aanleiding van een door de afnemer schriftelijk ingediende klacht. Indien en voor
zover Klik ICT van oordeel is dat de afnemer correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal
Klik ICT, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de afnemer
een korting op de prijs verlenen, ofwel de afnemer terzake voor enig bedrag crediteren. Door de
voldoening door Klik ICT aan een van deze herstelverplichtingen zal Klik ICT jegens de
afnemer geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
18.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de afnemer onverlet.
18.5 Alle overeenkomsten die Klik ICT sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
18.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.
Artikel 19. Bewijs
19.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Klik ICT leveren
volledig bewijs op van de stellingen van Klik ICT, behoudens tegenbewijs.
Artikel 20. Slotbepalingen
20.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke
uitspraak of op andere wijze niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle
overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst
gestalte zal worden gegeven.
20.1 De afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Klik ICT, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan
derden.
20.2 De afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige
overdracht door Klik ICT van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde
voor zover Klik ICT nakoming van de overeenkomst met de afnemer garandeert.
20.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van de afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden
zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover
Klik ICT eerst van kracht worden nadat Klik ICT daarvan schriftelijk door afnemer in kennis is
gesteld.
20.4 De afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens
onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Klik ICT. De afnemer kiest in haar relatie tot
Klik ICT uitdrukkelijk domicilie op het laatste door afnemer aan Klik ICT schriftelijk opgegeven
adres.
20.5 De afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of
schuldsaneringsregeling Klik ICT hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis
te stellen.
20.6 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Klik ICT (www.klik-ict.nl) en
daar vandaan op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Klik ICT.
Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden gedeponeerd.
Onder nummer: 01164115